Våt sprutbox

 

Sprutboxen skall vara en miljövänlig arbetsplats samt vara ett effektivt hjälpmedel för att uppnå ett perfekt målnings/lackeringsresultat. Detta kan uppnås endast om luftströmmen i boxen är jämnt fördelad.

 

Sprutboxen består i princip av två delar: en avskiljardel och en bassäng. 

Avskiljardelens uppgift är att dra till sig den översprutade färgen/lacken samt att avskilja den ur ventilationsluften för uppsamling i boxens bassäng.

Frånluften passerar genom avskiljardelen, vars effektivitet beror på vattennivån i bassängen. Därför är avskiljardelen utrustad med automatik som ser till att vattnet håller konstant nivå.
Automatiken registrerar och styrs av undertrycket i avskiljardelen. 

Avskiljningen är baserad på att den utsugna luftmängden passerar en kraftig vattencyklon, där färg och lackpartiklar avskiljs och returneras till bassängen. Det cirkulerande vattnet leds via returkanaler till den främre delen av bassängen.

Färgen bryts ned av ett speciellt tillsatt koaguleringsmedel till en klibbfri massa, som hålls flytande eller sjunkande. Massan kan ledas till en slamtank, varifrån det kan samlas upp och eventuellt avvattnas för transport till slamhantering/destruktion.

Se också

• Förbrukningsartiklar – Industrikemikalier
• Miljöteknologi – Kontinuerlig slamanläggning